Privacyverklaring

Het Interprovinciaal Overleg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Interprovinciaal Overleg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Organisatie
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres
Provincie (indien gewenst)
Politieke partij (indien gewenst)
Deelname programma
Catering
Vervoer
Hulpvraag
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Interprovinciaal Overleg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* U te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw verzoek te kunnen uitvoeren;
* U op de hoogte te brengen van het IPO Jaarcongres.

Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van registratiedoeleinden voor en correspondentie over het IPO Jaarcongres (voor juiste aanhef in correspondentie, het maken van badges, indeling bij programmaonderdelen, om u te bereiken en te informeren en voor logistieke en cateringdoeleinden en het deelnemen aan het congres).

Wij gebruiken uw gegevens om uw inschrijving voor het IPO Jaarcongres te administreren. Uw informatie wordt voor registratiedoeleinden gedeeld met en verwerkt. Het Interprovinciaal Overleg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw gegevens zolang u prijs stelt op toezending van informatie over het IPO Jaarcongres. U kunt op elk moment afmelden en uw gegevens uit ons systeem laten verwijderen. Stuur een e-mail naar de congresregistratie via info@ipojaarcongres.nl met ‘verwijderen gegevens’ als onderwerp.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Interprovinciaal Overleg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Interprovinciaal Overleg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het Interprovinciaal Overleg is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de organisatie van het IPO Jaarcongres worden de gegevens gebruikt door het Interprovinciaal Overleg, de provincie Utrecht, de catering (bij dieet/allergie) en eventueel met partners van het congres.

Tijdens het IPO Jaarcongres worden foto’s en (video)opnames gemaakt van de programmaonderdelen. Het beeldmateriaal wordt gebruikt op websites, LinkedIn, en in de verslaglegging. Als u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit bij uw registratie aan de registratiebalie aangeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Interprovinciaal Overleg en de organisatie van het IPO Jaarcongres en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen door brief of e-mail te sturen aan:
Interprovinciaal Overleg
t.a.v. Robert Steeman
Herengracht 23
2511 EG Den Haag
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de hiervoor genoemde contactpersoon.

Het Interprovinciaal Overleg wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.